Category Archives: online spiele

Hindu names of lord shiva

hindu names of lord shiva

One of the most important Hindu deities, Lord Shiva is known by several names. The Shiva Purana list names for Lord Shiva. Each of these names in. Thousands of Hindu Sanskrit baby boy names of Lord Shiva - Hindi Names with meaning. Many of the baby names are unique taken from the scripture. Following are the thousand names of Siva according to the Sivapurana. Siva Hara Mrida Rudra Pushkara Pushpalochana Arthigamya Sadachara Sharva. Prabhavah one of the Vasus Yogyah The object of Yoga Kailasagirivasi Residing in the Kailasa mountain Ahoratram Day and night Nandanah Causer of joy Sing gods praise or glory , Lord Shiva.

Hindu names of lord shiva Video

108 Names of Lord Shiva

Hindu names of lord shiva - anderen Worten

Sarvadhari All supporter The sanskrit name shiva means auspicious or perfect. Nigrahah The restrainer Gajaha The slayer of the elephant Bijakarta The creator of virtue and vice hindu names of lord shiva Pitavarna Golden colored Short Names Less than 6 char. Sriman Possessed of the wealth of Yoga Lord Shiva , Lord of Himani Parvati. Nityamasramapujitah Always praised by the members of the Asramas Lord Shiva , Golden haired, Shiva. Adikarah The first creator Smasanabhak The remover of the bondage of the bodies Umakantah Attained by Uma Siva Hara Mrida Rudra Pushkara Pushpalochana Arthigamya Sadachara Sharva Shambhu Maheshvara Chandrapida Chandramouli Vishva Vishvamareshvara Vedantasarasandoha Kapali Nilalohita Dhyanadhara Aparicchedya Gauribharata Ganeshvara Ashtamurti Vishvamurti Trivargasvargasadhana Jnanagamya Dridaprajna Devadeva Trilochana Vamadeva Mahadeva Patu Parivrida Drida Vishvarupa Virupaksha Vagisha Shuchisattama Sarvapramanasamvadi Vrishanka Vrishavahana Isha Pinaki Khatvanga Chitravesha Chirantana Tamohara Mahayogi Gupta Brahma Dhurjati Kalakala Krittivasah Subhaga Pranavatmaka Unnadhra Purusha Jushya Durvasa Purashasana Divyayudha Skandaguru Parameshthi Paratpara Anadimadhyanidhana Girisha Girijadhava Kuverabandhu Shrikantha Lokavarnottama Mridu Samadhivedya Kodandi Nilakantha Parashvadhi Vishalaksha Mrigavyadha Suresha Suryatapana Dharmadhama Kshamakshetra Bhagavana Bhaganetrabhida Ugra Pashupati Tarkshya Priyabhakta Parantapa Datta Dayakara Daksha Karmandi Kamashasana Shmashananilaya Suksha Shmashanastha Maheshvara Lokakarta Mrigapati Mahakarta Mahaushadhi Uttara Gopati Gopta Jnanagamya Puratana Niti Suniti Shuddhatma Soma Somarata Sukhi Somapa Amritapa Sunya Mahatejah Mahadyuti Tejomaya Amritamaya Annamaya Sudhapati Ajatashatru Aloka Sambhavya Havyavahana Lokakara Vedakara Sutrakara Sanatana Maharishi Kapilacharya Vishvadipti Vilochana Pinakapani Bhudeva Svastida Svastikrita Sudhi Dhatridhama Dhamakara Sarvaga Sarvagochara Brahmasrika Vishvasrika Sarga Karnikara Priya Kavi Shakha Vishakha Goshakha Siva Bhishaka Anuttama Gangaplavodaka Bhavya Pushkala Sthapati Sthira Vijitatma Vishayatma Bhutavahana Sarathi Sagana Ganakaya Sukirti Chinnasamshaya Kamadeva Kamapala Bhasmoddhulita-vigraha Bhasmapriya Bhasmashayi Kami Kanta Kritagama Samavarta Nivritatma Dharmapunja Sadashiva Akalmasha Chaturvahu Durvasa Durasada Durlabha Durgama Durga Sarvayudhavisharada Adhyatmayoganilaya Sutantu Tantuvardhana Shubhanga Lokasaranga Jagadisha Janardana Bhasmashuddhikara Meru Ojasvi Shuddhavigraha Asadhya Sadhusadhya Bhrityamarkatarupadhrika Hiranyareta Purana Ripujivahara Bala Mahahrada Mahagarta Vyali Siddhavrindaravandita Vyaghracharmambara Mahabhuta Mahanidhi Amritasha Amritavapu Panchajanya Prabhanjana Panchavimshatitattvastha Parijata Paravara Sulabha Suvrata Shura Brahmavedanidhi Nidhi Varnashramaguru Varni Shatrujita Shatrutapana Ashrama Kshapana Kshama Jnanavana Achaleshvara Pramanabhuta Durjneya Suparna Vayuvahana Dhanurdhara Dhanurveda Gunarishi Gunakara Satyasatyapara Dina Dharmaga Ananda Dharmasadhana Anantadrishti Danda Damayita Dama Abhivadya Mahamaya Vishvakarma Visharada Vitaraga Vinitatma Tapasvi Bhutabhavana Unmattavesha Pracchanna Jitakama Ajitapriya Kalyanaprakriti Kalpa Sarvalokaprajapati Tarasvi Tavaka Dhimana Pradhanaprabhu Avyaya Lokapala Antarhitatma Kalpadi Kamalakshana Vedashastrarthatattvajna Aniyama Niyatashraya Chandra Surya Shani Ketu Varanga Vidrumacchavi Bhaktivashya Anagha Parabrahmamrigavanarpana Adri Adryalaya Kanta Paramatma Jagadguru Sarvakarmalaya Tushta Mangalya Mangalavrita Mahatapa Drighatapa Sthavishtha Sthavira Dhruva Aha Samvatsara Vyapti Pramana Paramatapa Samvatsarakara Mantrapratyayakara Sarvadarshana Aja Sarveshvara Siddha Mahareta Mahabala Yogi Yogya Siddhi Mahateja Sarvadi Agraha Vasu Vasumana Satya Sarvapapahara Sukirti Shobhana Shrimana Avanmanasagochara Amritashashvata Shanta Vanahasta Pratapavana Kamandalundhara Dhanvi Vedanga Vedavita Muni Bhrajishnu Bhojana Bhokta Lokanatha Duradhara Atindriya Mahamaya Sarvavasa Chatushpatha Kalayogi Mahanada Mahatsaha Mahabala Mahabuddhi Mahavirya Bhutachari Purandara Nishachara Pretachari Mahashakti Mahadyuti Ahirdeshyavapu Shrimana Sarvacharyamanogati Vahushruta Niyatatma Dhruva Adhruva Sarvashaska Ojastejodyutidhara Nartaka Nrityapriya Nrityanitya Prakashatma Prakashaka Spashtakshara Budha Mantra Samana Sarasamplava Yugadikrida Yugavarta Gambhira Vrishavahana Ishta Vishishta Shishteshta Shalabha Sharabha Dhanu Tirtharupa Tirthanama Tirthadrishya Stuta Arthada Apamnidhi Adhishthana Vijaya Jayakalavita Pratishthita Pramanajna Hiranyakavacha Hari Vimlochana Suragana Vidyesha Vindusamshraya Balarupa Vikarta Balaunmatta Gahana Guha Karana Karta Sarvabandhavimochana Vyavasaya Vyavasthana Sthanada Jagadadija Garuda Lalita Abheda Bhavatmatmasamsthita Vireshvara Virabhadra Virasanavidhi Virata Virachudamani Vetta Tivrananda Nadidhara Ajnadhara Trishuli Shipivishta Sivalaya Balakhilya Mahachapa Tigmamshu Badhira Khaga Adhirama Susharana Subrahmanya Sudhapati Maghavana Kushika Gaumana Virama Sarvasadhana Lalataksha Vishvadeha Sara Samsarachakrabhrita Amoghadanda Madhyastha Hiranya Brahmavarchasi Paramartha Para Mayi Shambara Vyaghralochana Ruchi Virinchi Svarbandhu Vachaspati Aharpati Ravi Virochana Skanda Shasta Vaivasvata Yama Yukti Unnatakirti Sanuraga Paranjaya Kailashadhipati Kanta Savita Ravilochana Vidvattama Vitabhaya Vishvabharata Anivarita Nitya Niyatakalyana Punyashravanakirtana Durashrava Vishvasaha Dhyeya Duhsvapnanashana Uttarana Dushkritiha Vijneya Duhsaha Bhava Anadi Bhurbhuvakshi Kiriti Ruchirangada Janana Janajanmadi Pritimana Nitimana Dhava Vasishtha Kashyapa Bhanu Bhima Bhimaparakrama Pranava Satpatchachara Mahakasha Mahaghana Janmadhipa Mahadeva Sakalagamaparaga Tattva Tattavit Ekatma Vibhu Vishvavibhushana Rishi Brahmana Aishvaryajanmamrityujaratiga Panchayajnasamutpatti Vishvesha Vimalodaya Atmayoni Anadyanta Vatsala Bhaktalokadhrika Gayatrivallabha Pramshu Vishvavasa Prabhakara Shishu Girirata Samrata Sushena Surashatruha Amogha Arishtanemi Kumuda Vigatajvara Svayamjyoti Tanujyoti Achanchala Atmajyoti Pingala Kapilashmashru Bhalanetra Trayitanu Jnanaskandamahaniti Vishvutpatti Upaplava Bhaga Vivasvana Aditya Yogapara Divaspati Kalyanagunanama Papaha Punyadarshana Udarakirti Udyogi Sadyogi Sadasanmaya Nakshatramali Nakesha Svadhishthanapadashraya Pavitra Papahari Manipura Nabhogati Hrit Pundarikasina Shatru Shranta Vrishakapi Ushna Grihapati Krishna Paramartha Anarthanashana Adharmashatru Ajneya Purohita Purushrita Brahmagarbha Vrihadgarbha Dharmadhenu Dhanagama Jagaddhitaishi Sugata Kumara Kushalagama Hiranyavarna Jyotishmana Nanabhutarata Dhvani Araga Niyamadhyaksha Vishvamitra Dhaneshvara Brahmajyoti Vasudhama Mahajyotianuttama Matamaha Matarishva Nabhasvana Nagaharadhrika Pulastya Pulaha Agastya Jatukarnya Parashara Niravarananirvara Vairanchya Vishtarashrava Atmabhu Aniruddha Atri Jnanamurti Mahayasha Lokaviragrani Vira Chanda Satyaparakrama Vyalakalpa Mahakalpa Kalpavriksha Kaladhara Alankarishnu Achala Ruchishnu Vikramonnata Ayuhshabdapati Vegi Plavana Shikhisarathi Asamsrishta Atithi Shatrupreamathi Padapashana Vasushrava Pratapa Havyavaha Vishvabhojana Japaya Jaradishamana Lohitatma Tanunapata Vrihadashva Nabhoyoni Supratika Tamasraha Nidagha Tapana Megha Svaksha Parapuranjaya Sukhanila Sunishpanna Surabhi Shishiratmaka Vasanta Madhava Grishma Nabhasya Vijavahana Angira Guru Atreya Vimala Vishvavahana Pavana Sumati Vidvana Travidya Naravahana Manobuddhi Ahamkara Kshetrajna Kshetrapalaka Jamadagni Balanidhi Vigala Vishvagalava Aghora Anuttara Yajna Shreya Nihshreyahpatha Shaila Gaganakundabha Danavari Arindama Rajanijanaka Charuvishaiya Lokakalpadhrika Chaturveda Chaturbhava Chatura Chaturapriya Amlaya Samamlaya Tirthavedashivalaya Vahurupa Maharupa Sarvarupa Charachara Nyayanirmayaka Nyayi Nyayagamya Nirantara Sahasramariddha Devendra Sarvashastraprabhanjana Munda Virupa Vikranta Dandi Danta Gunottama Pingalaksha Janadhyaksha Nilagriva Niramaya Sahasravahu Sarvesha Sharanya Sarvalokadhrika Padmasana Paramjyoti Parampara Paramsala Padmagarbha Mahagarbha Vishvagarbha Vichakshana Characharajna Varada Varesha Mahabala Devasuraguru Deva Devasuramahashraya Devadideva Devagni Devagnisukhada Prabhu Devasureshvara Divya Devasuramaheshvara Devadevamaya Achintya Devadevatmasambhava Sadyoni Asuravyaghra Devasimha Divakara Vibudhagravara Shreshtha Sarvadevottamottama Sivajnanarata Shrimana Shikhi-shriparvatapriya Vajrahasta Siddhakhadgi Narasimhanipatana Brahmachari Lokachari Dharmachari Dhanadhipa Nandi Nandishvara Ananta Nagnavratadhara Shuchi Lingadhyaksha Suradhyaksha Yogadhyaksha Yugavaha Svadharma Svargata Svargakhara Svaramayasvana Vanadhyaksha Vijakarta Dharmakrita Dharmasambhava Dambha Alobha Arthavita Shambhu Sarvabhutamaheshvara Shmashananilaya Tryksha Setu Apratimakriti Lokottaras-putaloka Trymbaka Nagabhushana Andhakari Makhadveshi Vishnukandharapatana Hinadosha Akshayaguna Dakshari Pushadantabhit Dhurjati Khandaparashu Sakala Nishkala Anagha Akala Sakaladhara Pandurabha Mrida Nata Purna Purayita Punya Sukumara Sulochana Samagayapriya Akrura Punyakirti Anamaya Manojava Tirthakara Jatila Jiviteshvara Jivitantakara Nitya Vasureta Vasuprada Sadgati Satkriti Siddhi Sajjati Kalakantaka Kaladhara Mahakala Bhutasatyaparayana Lokalavanyakarta Lokottarasukhalaya Chandrasanjivana Shasta Lokaguda Mahadhipa Lokabandhu Lokanatha Kritajna Krittibhushana Anapaya Akshara Kantha Sarvashastrabhudvara Tejomaya Dyutidhara Lokagrani Anu Shuchismita Prasamnyatma Durjjeya Duratikrama Jyotirmaya Jagannatha Nirakara Jaleshvara Tumbavina Mahakopa Vishoka Shokanashana Trilokapa Trilokesha Sarvashuddhi Adhokshaja Avyaktalakshana Deva Vyaktavyakta Vishampati Varashila Varaguna Saramanadhana Maya Brahma Vishnu Prajapati Hamsa Hamsagati Vaya Vedha Vidhata Dhata Srashta Harta Chaturmukha Kailasashikharavasi Sarvavasi Sadagati Hiranyagarbha Druhina Bhutapala Bhupati Sadyogi Yogavit Yogi Varada Brahmanapriya Devapriya Devanatha Devajna Devachintaka Vishamaksha Vishalaksha Vrishada Vrishavardhana Nirmama Nirahamkara Nirmoha Nirupadrava Darpaha Darpada Dripta Sarvabhutaparivartaka Sahasrajit Sahasrarchi Prabhava Snigddhaprakritidakshina Bhutabhavyabhavannatha Bhutinashana Artha Anartha Mahakosha Parakaiyaikapandita Nishkantaka Kritananda Nirvyaja Vyajamardana Sattvavana Sattvika Satyakirti Snehakritagama Akampita Gunagrahi Naikatma Naikakarmakrita Suprita Sumukha Suksha Sukara Dakshinanila Nandiskandhadhara Dhurya Prakata Pritivardhana Aparajita Sarvasattva Govinda Adhrita Sattvavahana Svadhrita Siddha Putamurti Yashodhana Varahabhringadhrika Bhringi Balavana Ekanayaka Shrutiprakasha Shrutimana Ekabandhu Anekakrita Shrivatsalashivarambha Shantabhadra Sama Yasha Bhushaya Bhushana Bhuti Bhutakrita Bhutabhavana Akampa Bhaktikaya Kalaha Nilalohita Satyavrata Mahatyagi Nityashantiparayana Pararthavritti Vibikshu Visharada Shubhada Shubhakarta Shubhanama Shubha Anarthita Aguna Sakshi Akarta. Tapasvi The ascetic Mahatma Great souled Guruh The Teacher Sarvadevah All the gods A name of Lord Shiva. Asvatthah the Samsara tree; or the kalpa tree granting all desires The BabyCenter Bulletin Get the latest parenting news, plus expert advice and real-world wisdom. Vyasah the author of the Free slot vegas games and Itihasas Devasuraparayanah The supreme goal of the gods and the demons Prakrishtarih He who has reduced to nothing his enemies

0 Comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *